konsp_med

свали в PDF

КОНСПЕКТ ПО ПАТОЛОГИЧНА ФИЗИОЛОГИЯ ЗА МЕДИЦИ

1. Здраве и болест, съвременна представа за болестта. Патологични
реакции, процеси и състояния. Обща етиология и патогенеза.
2. Реактивност и резистентност. Фактори, влияещи върху реактивността и
резистентността. Видове реактивност и резистентност.
3. Реакции на свръхчувствителност – видове, патогенеза. Алергии.
4. Автоимунни заболявания и имунодефицитни състояния.
5. Нарушения на периферното кръвообращение - артериална и венозна
хиперемия, исхемия, инфаркт.
6. Нарушения на периферното кръвообращение - тромбоза и емболия.
7. Промени в кръвнозахарното ниво - хипергликемии и хипогликемии.
8. Захарен диабет – етиология, патогенеза.
9. Захарен диабет – патобиохимия и усложнения.
10. Дислипидемии - видове. Атеросклероза – рискови фактори, етиология,
патогенеза, последици и усложнения.
11. Затлъстяване – същност, видове, патогенеза.
12. Промени в серумните белтъци. Нарушения на междинната белтъчна
обмяна.
13. Нарушения в крайните етапи на белтъчната обмяна – хиперазотемии.
14. Нарушения в пуриновия метаболизъм - подагра.
15. Нарушение на водно-солевия баланс – дехидратация и хиперхидратация.
16. Отоци – определение, фактори за възникването. Видове отоци.
17. Нарушение на минералната обмяна (калций, фосфор, магнезий).
Остеопороза и остеомалация.
18. Нарушение на киселинно-алкалното състояние – обща характеристика,
показатели, компенсации.
19. Характеристика на основните нарушения в киселинно-алкалното
състояние.
20. Хипоксия – определение, същност, показатели. Хипероксии.
21. Патогенетична класификация на хипоксиите. Характеристика на
отделните видове.
22. Системни, органни и клетъчни адаптации към хипоксия.
23. Възпаление – определение и биологично значение. Класификация и
изход на възпалението. Кардинални клинични признаци на възпалението.
24. Възпаление – фази на възпалението. Медиатори. Съдови промени.
Клетъчен отговор. Промени в обмяната на веществата.
25. Нарушение в регулацията на телесната температура – хипо- и
хипертермия.
26. Треска – същност, етиология и патогенеза. Значение на треската. Стадии
на треската. Обмяната на веществата при треска. Изменение на
функциите на органите и системите.
27. Неоплазии – обща характеристика и етиология. Същност и стадии на
канцерогенезата.
28. Неоплазии - взаимоотношения тумор/организъм. Паранеопластични
синдроми.
29. Функционална белодробна диагностика – спирометрия, дифузионен
капацитет, белодробни обеми, бодиплетизмография, тестове с
натоварване.
30. Общи механизми, нарушаващи белодробните функции – обструкция на
въздушния поток в дихателните пътища – видове.
31. Обструктивни нарушения. Белодробна хиперинфлация. Нарушен
функционален капацитет (при КПТН).
32. Общи механизми, нарушаващи белодробните функции – видове
рестриктивни нарушения на дишането.
33. Рестриктивни нарушения. Етиология и патогенеза на белодробния оток и
пневмоторакс.
34. Механизми, отговорни за нарушената газообмяна. Промени в
отношението вентилация/перфузия, нарушена дифузия на газовете през
алвеоло-капилярната мембрана, синдром на алвеоларна хиповентилация,
нарушение в контрола на дишането.
35. Остра дихателна недостатъчност – етиология, патогенеза, форми.
36. Хронична дихателна недостатъчност – етиология, патогенеза, форми.
37. Исхемична болест на сърцето – определение, видове, патогенеза.
38. Ритъмно-проводни нарушения на сърцето. Патогенеза.
39. Артериални хипертензии – есенциална хипертензия. Етиология,
патогенеза.
40. Вторични (симптоматични) хипертензии. Хипотензии Колапс и синкоп.
41. Остра недостатъчност на кръвообращението – шок – определение,
видове, етиология, патогенеза.
42. Сърдечна недостатъчност - определение, етиология, патогенеза и
видове. Компенсаторни механизми.
43. Функционални прояви на сърдечна недостатъчност.
44. Патогенеза на комплексни симптоми. Диспнея и умора.
45. Анемии – определение и класификация. Постхеморагични анемии.
46. Анемии вследствие на нарушено кръвообразуване. Анемии вследствие на
повишено кръворазрушаване (хемолитични анемии).
47. Левкемии – същност, етиология, патогенеза, видове.
48. Нарушения в хемостазата (хеморагични диатези).
49. Нарушения в хемостазата (тромб-емболични диатези). ДИК-синдром.
50. Нарушения в храносмилателната система. Гастрити – етиология и
патогенеза.
51. Нарушения в храносмилателната система. Язвена болест – етиология и
патогенеза.
52. Панкреатити – видове, етиология, патогенеза, усложнения.
53. Нарушения в храносмилателната система: илеус, стомашно-чревна
автоинтоксикация. Нарушения в чревния микробиом.
54. Обща етиология и патогенеза на чернодробните заболявания. Хепатити.
55. Функционални прояви при чернодробно увреждане – жълтеница,
портална хипертензия, асцит, хепато-ренален и хепато-пулмонален
синдром
56. Патогенеза на чернодробната цироза. Хепатална енцефалопатия.
57. Обща етиология и патогенеза на бъбречните заболявания. Функционални
синдроми.
58. Етиология и патогенеза на острата бъбречна недостатъчност.
59. Етиология и патогенеза на хроничната бъбречна недостатъчност.
60. Обща етиология и патогенеза на ендокринните заболявания.
61. Нарушения във функциите на хипофизата.
62. Нарушения във функциите на щитовидната жлеза.
63. Нарушения във функциите на надбъбреците.
64. Нарушения във функциите на половите жлези.
65. Обща етиология и патогенеза на заболяванията на нервната система.
66. Дегенеративни заболявания на нервната система.
67. Нарушения на съня и бодърстването – хиперсомния и инсомния.
68. Нарушения на съня и бодърстването – централна и обструктивна сънна
апнея.
69. Болка – определение, патогенеза, видове.