lab_spiro

Лабораторията по функционално изследване на дишането е разкрита през 1958 г. от проф. Кирин. В Лабораторията са работели последователно д-р Иван Кирин, д-р Димитър Илучев, д-р Стефан Костянев, д-р Иван Янев, д-р Благой Маринов. В момента Лабораторията се ръководи от проф. Стефан Костянев и в момента в нея работят д-р Благой Маринов, д-р Стоилка Мандаджиева и д-р Кирил Терзийски.Използвани диагностични апарати: в началото на 60-те Спирограф Кирин-Самарджиев и Метабограф на Флайш; в началото на 70-те години Пулмоанализатор на Годарт. От началото на 80-години Пневмоскрин и Трансферскрин на фирма E. JAEGER и края на 90-те години MasterScreen Diffusion на същата фирма.Обслужвани съотвено от специалистите Ана Солинаджиева – 60-те години, Маргарита Бонева – 70-те години, Янка Чанева-80-те години и Димка Илиева – 90-те години.

В момента Лабораторията е най-съвременната в страната. В нея се извършва пълен анализ на следните групи функционални показатели: белодробни обеми, форсирани инспирация и експирация, tidal breathing анализ (анализ на спокойното дишане), бронхопровокационни и бронходилататорни тестове и дифузия. Това дава възможност да се получи цялостна оценка на състоянието на дихателните пътища и газообменната алвеоларна дихателна площ. Ежегодно през Лабораторията преминават болни, нуждаещи се от цялостен функционален анализ на дишането. Лабораторията е стандартизирана със световните стандарти на ФИД-диагностиката.
Към тази Лаборатория през 80-те години бе разкрит и сектор по Бодиплетизмография, с което се затвори цикълът за функционалната диагностика.


За контакти с лабораторията:

Гр. Пловдив 4002
Бул. В. Априлов 15А
Катедра Патофизиология
Сграда №7, Ет. 2
Тел. 032/602290