konsp_farma

Начало / konsp_farma

свали в PDF

КОНСПЕКТ
ПО ПАТОЛОГИЧНА ФИЗИОЛОГИЯ ЗА
СПЕЦИАЛНОСТТА ФАРМАЦИЯ

1. Здраве и болест. Съвременна представа за болестта. Обща етиология и
патогенеза - определение.
2. Реактивност и резистентност на организма. Алергия - същност и видове.
3. Нарушения в микроциркулацията – хиперемии, исхемия, инфаркт, тромбоза и
емболия
4. Възпаление - определение и биологично значение. Етиология,
патогенеза. Класификация и изход на възпалението. Кардинални клинични
признаци на възпалението.
5. Треска - същност, етиология и патогенеза. Изменение на функциите на
органите и системите.
6. Нарушение на въглехидратната обмяна.Захарен диабет - етиология,
патогенеза, патобиохимия, усложнения.
7. Нарушения на мастната обмяна. Атеросклероза - патогенеза.
8. Нарушение на водно-солевия баланс.Отоци – определение, патогенеза
9. Нарушение на киселинно-алкалното състояние /КАС/ - обща характеристика,
видове.
10. Хипоксия- определение, същност, характеристика на отделните видове
хипоксия.
11. Неоплазии – видове. Карциногенеза.
12. Нарушения в обмяната на Са-Р: рахит, остеопороза.
13. Обща етиология и патогенеза на чернодробните заболявания. Хепатити.
14. Нарушения в храносмилателната система. Гастрити и язвена болест.
15. Общи механизми, нарушаващи белодробните функции - обструкция и
рестрикция.
16. Дихателна недостатъчност – видове, патогенеза.
17. Сърдечна недостатъчност – патогенеза, компенсаторни механизми.
18. Исхемична болест на сърцето – форми, етиология, патогенеза.
19. Артериални хипертензии – видове, етиология и патогенеза.
20. Хипотензии - остра недостатъчност на кръвообращението - синкоп, шок -
определение, видове, етиология, патогенеза.
21. Анемии - определение, етиология, патогенеза, класификация. Промени в
кръвосъсирването.
22. Бъбречни увреждания – етиология и патогенеза. Бъбречна недостатъчност.
23. Ендокринна система. Първични и вторични ендокринопатии – етиология и
патогенеза.
24. Болка - определение, патогенеза, видове.

Дата: 09. 09. 2012 г.

Изготвил: Д-р Христова
Одобрил: проф. д-р Костянев, дмн