КАТЕДРА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

 
 
 МЕНЮ 
· НАЧАЛО
· ИСТОРИЯ
· АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ
· ЛАБОРАТОРИИ

·ФИД
·КГА
·СПИРОЕРГОМЕТРИЯ
·
БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИЯ
·СЪННА АПНЕЯ
·VRIxp
·FeNO

· СОФТУЕР

·АЛБОА
·ПРОФИД
·ДИСКО

· СТУДЕНТИ

·МЕДИЦИНА
·ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
·ФАРМАЦИЯ

·МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ

· РЕСУРСИ

·УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
·ПУБЛИКАЦИИ
·ПРОЕКТИ

· ПОЛЕТИ НА МИСЪЛТА
· ГАЛЕРИИ
· КОНТАКТИ
 ЧЛ-КОР. ПРОФ. Д-Р С. КОСТЯНЕВ, ДМН

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ

Име: Стефан Стоилов Костянев, дмн

Роден на 31, 1952 в София, България

Образование: Магистър по медицина,
1972-1978 Медицински университет, Пловдив

Академична кариера в Медицински университет, Пловдив:

1979-1984 Асистент по патофизиология
1984-1988 Старши асистент по патофизиология
1988-1996 Главен асистент по патофизиология
1996-2006 Доцент по патофизиология
2006 - Профосор по патофизиология
2011 - РЕКТОР на МУ - Пловдив

Сертификати:

1979 Магистър по медицина
1984 Специалност по патофизиология
1988 Доктор по медицина
2001 Здравен менидждмънт
2005 Доктор на медицинските науки
2015 Чл.-кор. на БАН

Административна кариера в Медицински университет, Пловдив:

1988- Зав. лаборатория по функционално изследване на дишането, Университетска болница, Пловдив
1999 - Зам. декан на Медицински факултет
1999 - Научен секретар на сп. Folia Medica
1999 - Член на ФС на МФ
1999 - Член на АС на МУ - Пловдив
2004 - Ръководител на Катедра по патофизиология

Дългосрочни специализации в чужбина:

1992 INSERM, U.14, Vandoeuvre-les-Nancy, France
1994-1995 Clin.Univ.Saint Luck, Bruxelles, Belgiquе
1997 - St. James Hospital and Trinity College, University of Dublin, Ireland

Членство в научни организации:

Дружество на физиологичните науки
Дружество по алергология и клинична имунология
Българско дружество по белодробни болести
European Respiratory Society
European Academy of Allergology and Clinical Immunology

Участие в ръководството на научни организации:

Дружество на физиологичните науки
Член на СНС по физиология, патофизиология и фармакология
Член на комисията по биологични и медикобиологични науки при ВАК
Участие в експертни групи на НАОА

Научни интереси:

Функционална белодробна диагностика
Детска респираторна физиология
Кръвно-газов и алкално-киселинен анализ
Приложен софтуер
Физиология и патофизиология на физическото натоварване и съня

Участие във финансирани научно-изследователски и учебни проекти при:

Европейски фонд за научни изследвания, Темпус, Световна банка, МОНМ, МУ - Пловдив; Участие в клинични проучвания

Публикационна активност:

Над 150 публикации в рецензирани списания
Над 400 цитирания в чуждестранни и български списания
Над 10 участия в учебници, учебни помагала и монографии
Участие в изработването на национални консенсуси
Научен секретар на списание Folia medica; Член на други редакционни колегии

Научно ръководство на докторанти, дипломанти и студенти:

Четири защитени дисертации за образователна и научна степен ДОКТОР
Четири дипломни работи за магистърска теза
Многократно консултант на дисертации за образователна и научна степен ДОКТОР
Понастоящем научен ръководител на трима докторанти

Ползвани езици: Английски, френски, Руски

Хобита: шах, китара, спорт, Член на Съюза на независимите български писатели

Служебен адрес:
Доц. д-р Стефан Костянев,
Катедра по патологична физиология,
Медицински университет,
15A Васил Априлов, 4000 Пловдив,
Teл. 032 602 593
e-mail: skostianev at pathophysiology.info

 

 
 
 ФОТО
НОВО
· ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ